İDEANEST PLATFORMU KULLANICI SÖZLEŞMESİ

TARAFLAR

İşbu İdeanest Platformu Kullanıcı Sözleşmesi (bundan sonra “Sözleşme” olarak anılacaktır) bir taraftan resmi adresi Cyberpark Cyberplaza B-Blok Kat 5-6 06800 Bilkent, Ankara olan TÜRKİYE TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VAKFI (bundan sonra “TTGV” olarak anılacaktır) ile diğer taraftan TTGV’ye ait olan www.ideanest.org adresinde yer alan internet sitesini kullanmak üzere işbu Sözleşme hükümlerini kabul etmiş olan Kullanıcı arasında akdedilmiştir. 

TANIMLAR

Ayni Destek: Bağışçı tarafından bir Proje’ye destek vermek amacıyla Proje Sahibi’ne sağlanacak olan, maddi destek dışındaki her türlü destektir.  

Bağışçı: Sözleşme’de belirtilen maddelere uygun olarak İdeanest Platformu’nun sunduğu ödeme seçeneklerini kullanarak İdeanest Platformu’nda yayınlanan Projeler’e destekte bulunulması amacıyla TTGV’ye bağış yapan yahut Ayni Destek sağlayan Kullanıcı’dır.

Çözüm Ortağı: İdeanest Platformu’na eklenen Proje’ye teknik yetkinlikleriyle destek sağlayacak olan, İdeanest Platformu’na üyelik talebini İdeanest Platformu üzerinden TTGV’ye ilettikten ve TTGV’nin onayından sonra İdeanest Platformu’na üye olan ve İdeanest Platformu’nu yalnızca Projeler’i incelemek ve Proje Sahipleri ile iletişime geçmek için kullanabilecek olan Kullanıcı’dır.

Fikir Aşamasında Proje: Bağışçılar’ın destekte bulunmasına açık olmayan, yalnızca beğeni ve yoruma açık olarak Platform’da yayınlanan Projeler’dir.

İdeapuan: Bağışçı’nın Projeler’e destek vermek amacıyla kullanabileceği puan birimi olup daha önce destekte bulunup başarısız addedilen Projeler’e verdiği desteğin, Bağışçı’nın hesabına tanımlanma şeklidir.

İdeanest Havuzu: İdeapuanları’nın TTGV tarafından değerlendirilmesini talep eden Bağışçılar’ın İdeapuanları’nın biriktiği havuzdur.    

İdeanest Platformu: www.ideanest.org yahut sair alan adları altında veya mobil uygulamalar vasıtasıyla sunulan, işbu Sözleşme’ye konu platformdur.

İdeanest Yönetimi: İdeanest Platformu bünyesinde sunulan Proje’leri yasal uygunluk ve kendi kıstaslarına bağlı olarak değerlendiren, Proje’yi kabul etme, reddetme veya revize etme hakkına sahip olan, TTGV tarafından oluşturulan bir ekiptir.

Kullanıcı: İdeanest Platformu’nu kullanmak üzere işbu Sözleşme’yi okuyup kabul ederek ve kayıt formunu doldurarak İdeanest Platformu’na kaydolan kişilerdir.

Profil: Kullanıcı’nın kendisini İdeanest Yönetimi’ne ve İdeanest Platformu’ndaki diğer kullanıcılara tanıtmak amacıyla hazırladığı, resim, fotoğraf, içerik, bağlantı ve diğer öğelerden oluşan tanıtıcı alanın tümüdür.

Proje: Kullanıcılar’ın fikri mülkiyetine sahip olduğu/olacağı, İdeanest Yönetimi tarafından değerlendirilecek/değerlendirilmiş Proje Sahibi’ne ait araştırma temelli veya erken aşama ürün/hizmet projeleri ile teknoloji ve İnovasyon ekosistemini geliştirmek için yapılacak faaliyetleri ifade eden fikir veya fikirler bütünüdür.

Proje Sahibi: İşbu Sözleşme ve/veya İdeanest Platformu’nda belirtilen kurallara uygun olarak, İdeanest Platformu’nda tanıtmak amacıyla, sahip olduğu Proje’yi resim, video, metin gibi içeriklerle besleyip İdeanest Yönetimi’ne onaya gönderen Kullanıcı’dır.

SÖZLEŞME KONUSU VE AMACI

İdeanest Platformu, teknoloji tabanlı erken aşama ürün fikirleri ve akademik araştırma projelerine kitlesel destek yaratmak, projelerin uygulanabilirliği hakkında kamuoyu yoklaması yapmak ve Projeler’in hayata geçirilmesi amacıyla Proje Sahipleri, Bağışçılar ve Çözüm Ortakları’nı bir araya getirmeyi amaçlayan ve kar amacı gütmeyen bir platformdur.

İşbu Sözleşme, İdeanest Platformu’nda TTGV tarafından yapılabilecek tüm geliştirme ve değişiklikler ile Kullanıcılar’ın İdeanest Platformu’nu kullanırken tabi olduğu kuralları ve tarafların karşılıklı hak ve yükümlülüklerini kapsar.

Sözleşme, Kullanıcı tarafından elektronik ortamda kabulü ile birlikte yürürlüğe girecek olup taraflarca Sözleşme’de belirtilen usuller doğrultusunda sona erdirilmediği sürece yürürlükte kalmaya devam edecektir.      

ÖZEL ŞARTLAR

 1. İdeanest Platformu herkese açık çevrimiçi bir sitedir, ancak İdeanest Platformu’nda Proje Sahibi veya Bağışçı sıfatıyla Kullanıcı olarak ve Çözüm Ortağı sıfatıyla TTGV’nin onayına istinaden üye olmak için işbu Sözleşme’yi onaylayarak İdeanest Platformu’na üye olma ve bu Sözleşme’nin kabul edildiği tarih itibarı ile gerçek kişilerde 18 yaşından gün almış olma şartı aranmaktadır.  
 2. Kullanıcı, İdeanest Platformu’ndan faydalanmak için TTGV tarafından talep edilen bilgileri tam, doğru ve güncel bir şekilde sağlayarak işbu Sözleşme’yi onaylaması gerektiğini bildiğini beyan eder. Kullanıcı, İdeanest Platformu’na sosyal medya hesapları (Facebook, LinkedIn, Google+ vb.) üzerinden üye olması halinde TTGV’ye işbu Sözleşme konusu çerçevesinde sosyal medya hesabına erişim için gerekli yetki ve izinleri verdiğini kabul eder. Kullanıcı statüsünün tesisi sırasında yahut İdeanest Platformu’ndan faydalanmak için sair zamanlarda sağlanan bilgilerde herhangi bir değişiklik olması halinde, Kullanıcı söz konusu bilgileri derhal güncelleyecektir. Bu bilgilerin eksik veya gerçeğe aykırı olarak verilmesi ya da güncel olmaması nedeniyle İdeanest Platformu’ndan faydalanılamamasından TTGV sorumlu değildir.     
 3. Kullanıcı, İdeanest Platformu’nun kullanımına imkan veren hesaplar, kullanıcı adı ve şifre de dahil olmak üzere tüm bilgilerin kullanım ve yönetiminden bizzat sorumludur. Kullanıcı’ya ait hesap, kullanıcı adı ve şifre ile gerçekleştirilen her işlem bizzat Kullanıcı tarafından gerçekleştirilmiş addedilecek ve bu bilgilerinin Kullanıcı dışında bir kişi tarafından kullanılması, kaybolması veya el değiştirmesi nedeniyle Kullanıcı ve/veya üçüncü kişilerin uğradığı zararlardan münhasıran Kullanıcı sorumlu olacaktır. Kullanıcı, şifresinin yetkisiz kullanımı veya güvenliğin başka şekilde ihlalinden haberdar olduğunda bu durumu derhal TTGV’ye bildirecektir.
 4. Kullanıcı, tek bir hesap tesis etme hakkına sahip olup Kullanıcı hesabının TTGV tarafından askıya alınması veya sona erdirilmesini takiben Kullanıcı tarafından aynı veya başka bilgiler kullanılarak aynı veya diğer bir hesap türü ile ikinci bir hesap tesis edilmesi yasaktır. TTGV’nin herhangi bir gerekçe göstermeksizin, tamamen kendi iradesine tabi olarak Kullanıcı hesabının açılmasını reddetme hakkı saklıdır. Kullanıcı, oluşturulmuş hesaplarını, kullanıcı adı ve şifresi ile üyelik profillerini hiçbir şart ve koşulda başka bir kullanıcıya devredemez veya üçüncü kişilerce kullanımına izin veremez.
 5. TTGV ön bilgilendirmeye veya uyarıya gerek kalmaksızın, işbu Sözleşme ve Gizlilik Politikası ile İdeanest Platformu üzerinden sağlanan sair koşulları, İdeanest Platformu’nun içeriğini ve kullanım şeklini değiştirebilir, üyelik gerektirmeyen hizmet ve fonksiyonları zamanla üyelik gerektirir hale dönüştürebilir; bazı hizmetleri tamamen ya da kısmen değiştirebilir, kaldırabilir veya ücretli yapabilir. TTGV tarafından Sözleşme, Gizlilik Politikası ve sair koşullar üzerinde yapılan değişiklikler İdeanest Platformu’nda yayınlandığı tarihte yürürlüğe girecek olup, İdeanest Platformu’nun kullanılması ile Kullanıcı güncel koşulları kabul etmiş addedilir. Söz konusu dokümanların düzenli bir şekilde takip edilmesinden Kullanıcı bizzat sorumlu olacaktır.
 6. Kullanıcılar bu madde ile belirtilen ancak bunlar ile sınırlı olmayan türde yasaklı ve hukuka aykırı içerikleri, hiçbir şekilde İdeanest Platformu’na yükleyemez, kullanamaz, 3. kişilerin istifadesine sunamaz:
 7. TTGV ve İdeanest Yönetimi, yapacakları tüm bildirimleri elektronik ortam ve/veya SMS aracılığı ile yaparlar. İdeanest Platformu’na üye Kullanıcı işbu Sözleşme’yi kabul ederek, duyuruları elektronik ortam vasıtası ve/veya SMS ile almayı da kabul eder.
 8. Kullanıcı tarafından sağlanan kişisel verilere ilişkin düzenlemeler işbu Sözleşme’nin eki ve ayrılmaz parçası olan Gizlilik Politikası kapsamında düzenlenmekte olup TTGV Kullanıcı bilgilerini işbu Sözleşme ve Gizlilik Politikası’nda belirtilen kapsam dışında kullanmayacak ve üçüncü kişilere açıklamayacaktır.
 9. İdeanest Platformu’nun kullanımından kaynaklanan her türlü yasal, idari ve cezai sorumluluk Kullanıcı’ya aittir. TTGV, Kullanıcı’nın İdeanest Platformu üzerinde ve/veya İdeanest Platformu’nda sağlanan hizmetler ile ilişkili olarak gerçekleştirdiği faaliyetler ve/veya işbu Sözleşme ve yasaya aykırı eylemleri neticesinde üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan doğrudan ve/veya dolaylı olarak hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Üçüncü kişilerden bu kapsamda gelecek her türlü talep ile Kullanıcı’nın Sözleşme’de belirtilen yükümlülüklerini yerine getirmemesinden kaynaklanan TTGV’nin uğrayacağı zararlar ilk talepte ferileri ile birlikte ödenmek üzere Kullanıcı’ya rücu edilecektir.

İDEANEST PLATFORMU’NUN ÇALIŞMA ESASLARI VE PRENSİPLERİ

 1. Proje Sahibi’nden İdeanest Platformu’na Proje yüklemek için herhangi bir ücret talep edilmez.
 2. Fikirler ve Projeler tamamen Proje Sahibi’ne aittir. TTGV ve/veya İdeanest Yönetimi, Proje veya Proje’nin fikri mülkiyeti üzerinde herhangi bir hak iddia edemez. Ancak Proje Sahibi, İdeanest Platformu’na yüklediği içeriklerin, sayılanlarla sınırlı olmaksızın TTGV ve İdeanest Platformu’na ilişkin tanıtımlarda, TTGV ve İdeanest Platformu’na ait sosyal medya hesaplarında, başarı öyküsü olarak sunmak vb. amaçlarla yazılı basın araçlarında ve sair amaçlarla sair mecralarda, TTGV tarafından kullanılmasına izin vermiş olur. Bu durumda içeriği yükleyen Proje Sahibi TTGV’nin bu içerikleri kullanmasından dolayı bir hak talebinde bulunamaz.
 3. Proje Sahibi, Projesi’nin Platform’da yayınlanabilmesi için öncelikle Proje’ye ilişkin olarak TTGV tarafından talep edilecek bilgileri sağlayarak ön başvuruda bulunacaktır. Yapılan ön başvuru İdeanest Yönetimi tarafından incelendikten sonra uygun görülen Proje Sahipleri ile yüz yüze veya internet üzerinden görüşmeler yapılacaktır. Görüşmeler sonucunda Proje Sahipleri’ne olumlu veya olumsuz dönüş yapılacaktır. Proje Sahibi, ön başvurusunun kabul edilmesinden sonra, İdeanest Yönetimi tarafından incelenmek üzere Proje’ye ilişkin detaylı bilgileri iletecek ve İdeanest Yönetimi, Proje’yi, Proje Sahibi tarafından iletilen proje detayı, takım, takvim, bütçe, referanslar vb. gibi bilgiler ışığında inceleyecektir. Projeler, İdeanest Yönetimi’nin kendi takdirine göre yapacağı değerlendirme ve onayının ardından İdeanest Platformu’na yüklenecektir. Proje, ilk olarak Fikir Aşamasında Proje olarak Platform’da yer alacaktır. Fikir Aşamasında Proje Bağışçılar’ın destekte bulunmasına açılmış Projeler olmayıp yalnızca Platform’da beğeni ve yoruma açılmış projelerdir. Proje’nin Fikir Aşamasında Proje olarak Site’de yayınlanmasından sonra Bağışçılar’ın desteğine açılmasına ilişkin karar münhasıran İdeanest Yönetimi tarafından verilecektir. Proje Sahibi, Projesi’nin ön başvuru onayı almış olması, Platform Kullanıcıları tarafından beğeni almış olması gibi hususların, Proje’nin Bağışçılar’ın desteğine açılacağına dair bir taahhüt anlamına gelmediğini kabul eder.
 4. İdeanest Yönetimi Proje’nin TTGV’nin aradığı kriterlere uygun olmaması, Proje hakkında gerekli bilgilerin sağlanmamış olması, Proje’de talep edilen değişikliklerin yapılmaması ya da yapılan değişikliklerin uygun bulunmaması gibi nedenlerle ya da herhangi bir neden göstermeksizin Proje’nin İdeanest Platformu’na eklenmesini reddedebilir. Kullanıcılar, herhangi bir Proje’nin yayına alınmaması nedeniyle TTGV’ye herhangi bir talep iletemez. İdeanest Yönetimi tarafından verilen kararlara, Proje Sahibi’nin herhangi bir talep ve itiraz hakkı olmadığı gibi, reddedilen Proje açısından Proje Sahibi’nin tazminat veya benzer sair hakları bulunmamaktadır.
 5. Proje’nin İdeanest Yönetimi tarafından onaylanıp İdeanest Platformu’nda yayınlanması TTGV’nin Proje’ye dair bir garanti veya destek sunduğu şeklinde yorumlanamaz. Bağışçılar ve Çözüm Ortakları, Proje’ye destek olmanın kendi risklerinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt ederler.
 6. Her Proje’nin İdeanest Platformu’nda yayınlanma süresi farklı olabilir ve bu süre İdeanest Yönetimi tarafından belirlenir. TTGV ve İdeanest Yönetimi gerekli gördüğü takdirde İdeanest Platformu’nda sunulan Proje ve Profiller’in içeriğini kısmen veya tamamen değiştirebilir, Proje Sahibi’nden Proje içeriğinde değişiklik yapmasını talep edebilir, Proje’yi durdurabilir veya sistemden tamamen kaldırabilir.
 7. Proje Sahibi, Proje’yi İdeanest Platformu’na sunarken Proje’nin gerçekleştirilmesi için ihtiyacı olan bütçeyi İdeanest Yönetimi’ne bildirecek ve İdeanest Yönetimi tarafından uygun görülen bütçe Proje’nin başarıya ulaşma kriteri olarak belirlenecektir. Proje Sahibi’nin Projesi, İdeanest Yönetimi tarafından belirlenmiş sürede yeterli desteği toplayamadığı takdirde Proje başarısız olarak kabul edilir. Proje İdeanest Platformu’nda hedeflenen desteği toplamış olsa bile Proje’nin ekonomik olarak desteklenmesi hususundaki nihai karar İdeanest Yönetimi ve TTGV’ye aittir. İdeanest Yönetimi ve TTGV, Proje Sahibi tarafından iletilen aylık gelişme ve harcama raporlarını takip edecek, söz konusu raporlarda usulsüzlük ya da iş modeline aykırılık tespit edilmesi nedeniyle ya da herhangi bir neden göstermeksizin, İdeanest Yönetimi ve TTGV’nin kendi takdirine bağlı olarak Proje başarısız kabul edilebilecektir. Her halükarda Projeler’e aktarılmak üzere toplanan destek tutarlarının yönetim yetkisi TTGV’ye ait olup Kullanıcılar, TTGV ve İdeanest Yönetimi’nden herhangi bir talepte bulunamaz. Proje’nin yeterli desteği toplayamaması yahut toplasa dahi Proje’nin başarısız kabul edilerek destekleme kararı alınmaması halinde Bağışçılar tarafından yapılmış destek tutarı Bağışçı’ya para olarak iade edilmeyecek, Bağışçı’nın talebine göre, farklı Projeler’e destekte bulunmak üzere Bağışçı’nın İdeapuan hesabına İdeapuan olarak aktarılacak yahut diğer Projeler’e destekte bulunmak amacıyla TTGV tarafından yönetilmek üzere İdeanaest Havuzu’na aktarılacaktır. Bağışçı, Proje’ye Ayni Destek sağlamak istemesi halinde, söz konusu desteği Proje’nin İdeanest Yönetimi tarafından başarılı bulunulup destek sağlama kararı verilmesi durumunda sağlayacaktır. Bağışçı, Ayni Destek’i daha önce sağlaması ve Proje’nin başarısız kabul edilmesi durumunda yahut Proje’nin sonraki aşamalarda herhangi bir nedenle iptal edilmesi halinde kendisine herhangi bir şekilde para ya da İdeapuan iadesi yapılmayacağını, sağlanan Ayni Destek karşılığında bir bedel ödenmeyeceğini, Ayni Destek’in Proje’nin herhangi bir aşamasında sağlanmasına ilişkin her türlü  sorumluluk ve bundan doğabilecek riskin kendisine ait olduğunu, bu kapsamda TTGV’ye herhangi bir iddia ya da talep yöneltemeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
 8. Proje yeterli desteği belirlenen süre içinde topladığı ve Proje’nin desteklenmesi yukarıda belirtilen şekilde İdeanest Yönetimi veya TTGV tarafından reddedilmediği takdirde, TTGV ve Proje Sahibi arasında, sayılanlarla sınırlı olmamak üzere, Proje iş takviminin belirlenmesi, Proje gelişme raporlarının sunulması, desteğin hangi koşullarda Proje Sahibi’ne aktarılacağı ve Proje’nin başarısız olmasının sonuçları gibi hususların düzenlendiği ayrı bir sözleşme akdedilecektir. Proje sahibi toplanan desteğin kendisine aktarılmasının TTGV ile mutabık kalarak imzalayacağı bu sözleşme hükümlerine tabi olduğunu, bu sözleşmenin akdedilmemesi halinde TTGV’ye herhangi bir iddia ya da talep yöneltemeyeceğini kabul eder. Toplanan desteğin bir kısmı ya da tamamı Proje Sahibi’ne aktarıldıktan sonra, Proje Sahibi’nin belirlenen kurallara uymaması, ilgili kriterleri karşılamaması halinde, Proje Sahibi kendisine ödenen tutarı yahut Ayni Destek kapsamında sağlanan doküman, araç vs. gibi iadeye konu her türlü materyali TTGV’ye iade edecektir.
 9. TTGV veya İdeanest Yönetimi’nin Proje’nin İdeanest Platformu’nda başarılı olduktan sonra uygulamaya geçirilmesine ilişkin herhangi bir yükümlülük ya da taahhüdü olmadığı gibi, Proje Sahibi’nin belirlenen destek miktarını toplaması ve uygulama aşamasına geçerek ödemesini almasını müteakip Proje’sini başarılı bir şekilde tamamlaması halinde de TTGV veya İdeanest Yönetimi’nin Proje’nin sonraki herhangi bir aşamasına ilişkin hiçbir taahhüdü, garantörlüğü ve/veya desteği bulunmamaktadır.
 10. Bağışlar TTGV tarafından sunulan ödeme yöntemlerinden biriyle doğrudan TTGV’ye yapılır. Bağışçı TTGV’ye yapacağı bağışı, teknolojinin geliştirilmesine yönelik faaliyetlerini sürdürebilmesi amacı ile herhangi bir şart koşmadan ve karşılık beklemeksizin yaptığını kabul ve taahhüt eder. TTGV hiçbir şekilde şartlı bağış kabul etmemektedir. Yapılan bağış karşılığında Bağışçı’ya, TTGV tarafından hazırlanan bir bağış makbuzu talep üzerine posta ile, kargo ile veya elektronik ortamda iletilir.    
 11. Bağışçı, desteği banka havalesi ile aktarması halinde banka havalesi işlemi sırasında bankaların yaptığı kesintiden TTGV ve/veya İdeanest Yönetimi’nin sorumlu olmadığını kabul eder.
 12. Proje Sahipleri ve diğer Kullanıcılar, Projeler’e destek olan Bağışçı Kullanıcılar’ın kim olduğunu görebilecektir. Bağışçı dilerse, ödeme sırasında, isminin Proje Sahibi dışındaki Kullanıcılar tarafından herkese açık sayfada görünmemesini tercih edebilir. Bağışçı, her halükarda İdeanest Platformu’na gerçek ismiyle kayıt olması gerektiğini kabul eder.  
 13. Proje Sahipleri her halükarda Projeleri’nin başarıya ulaşıp hayata geçirilmesi için mümkün olan tüm çabayı göstereceklerini kabul eder.   
 14. İşbu Sözleşme’ye konu İdeanest Platformu’nun herhangi bir nedenle askıya alınması ya da durdurulması halinde TTGV, ilgili tarihe kadar başarılı olmak için gerekli desteği toplamış ve diğer kriterleri yerine getirmiş olan Projeler’e, kendi takdirine bağlı olarak maddi destek sağlayabilir. Platform’un kapatılma tarihi itibariyle başarıya ulaşıp ulaşmadığı henüz belli olmayan Projeler’e ilişkin TTGV’nin hiçbir şekil ve ad altında hiçbir sorumluluğu olmayacaktır. Platform’un durdurulması halinde o güne dek toplanmış ancak herhangi bir Proje’ye aktarılmamış bağış tutarları TTGV’nin serbest kullanımında ve tasarrufunda olacaktır. TTGV, maddede sayılan her hal için geçerli olmak üzere, Proje’ye sunulan Ayni Destekler’in hayata geçirilmesine ya da devamlılığının sağlanmasına ilişkin herhangi bir garanti veya taahhütte bulunmamaktadır.
 15. İdeanest Platformu’nda yayınlanan Projeler’in üçüncü kişilerce esinlenilmesi, kopyalanması, hayata geçirilmesi hallerine ilişkin olarak TTGV hiçbir şekilde bir garanti ya da taahhüt vermemektedir. Projeler’in sayılan şekillerde ya da sair hallerde üçüncü kişiler tarafından kullanılmasına ilişkin risk Kullanıcılar’a aittir. Kullanıcılar bu kapsamdaki taleplerinin muhatabının TTGV olmadığını kabul eder.
 16. TTGV, İdeanest Platformu’nda yayınlanan Projeler’e Çözüm Ortağı sıfatıyla teknik yeterlilikleriyle destek sağlama talebi olan taraflarla Proje Sahipleri’ni bir araya getirebilecektir. Söz konusu Çözüm Ortakları ile Proje Sahipleri arasındaki ilişkilerin yürütülmesinden münhasıran taraflar sorumlu olup TTGV’nin Çözüm Ortağı tarafından sunulan hizmetlere ve Proje’nin başarıya ulaşması da dahil olmak üzere taraflar arasındaki ilişkiye dair herhangi bir taahhüt ya da sorumluluğu bulunmamaktadır.

FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI

 1. İdeanest Platformu ve bununla ilişkili yazılım, görsel ve tasarımlar, yazılar, logolar, grafikler üzerindeki her türlü hak, mülkiyet ve menfaat yahut bunları kullanma yetkisi TTGV’ye aittir. Sözleşme’de yer alan hiçbir hüküm İdeanest Platformu üzerinde, bunların işbu Sözleşme ve sair koşullarda belirlenen şekilde kullanımı dışında, Kullanıcılar’a herhangi bir hak verildiği şeklinde yorumlanamaz.
 2. İdeanest Platformu kapsamında TTGV tarafından kullanılan bilgi, içerik ve/veya yazılımın ve diğer Kullanıcılar tarafından paylaşılan her türlü içeriğin kopyalanması, çoğaltılması ve/veya işbu Sözleşme kapsamında belirlenen faydalanmanın ötesinde kullanılması, dağıtılması, işlenmesi kesinlikle yasaktır. Ayrıca Kullanıcılar’ın  İdeanest Platformu veya TTGV sistemlerinin güvenliğini tehdit edebilecek ve/veya İdeanest Platformu, TTGV ve diğer kullanıcılara zarar verebilecek eylemlerde bulunması, İdeanest Platformu ile İdeanest Platformu’na ait diğer yazılımların çalışmasını veya diğer kullanıcıların İdeanest Platformu’ndan faydalanmasını engelleyebilecek herhangi bir girişimde bulunması, bu sonuçları verecek şekilde sistem veya İdeanest Platformu’na orantısız yük bindirmesi; İdeanest Platformu’nun kaynak kodlarına veya TTGV’nin sistemlerine yetkisiz bir şekilde erişmesi, bu bilgileri kopyalaması, silmesi, değiştirmesi ya da bu yönde denemeler yapması; İdeanest Platformu’nun çalışmasını engelleyecek yazılımlar kullanması, kullanmaya çalışması veya her türlü yazılım, donanım ve sunucuların çalışmasını aksatması, bozulmasına yol açması, tersine mühendislik yapması, saldırılar düzenlemesi, meşgul etmesi veya bunlara sair surette müdahale etmesi, TTGV sunucularına erişim sağlamaya çalışılması kesinlikle yasaktır. Kullanıcı, yukarıda anılan yöntemlerle yahut sair şekillerde TTGV veya İdeanest Platformu ile rekabet etmeyeceğini, bu amaçla hareket eden üçüncü taraflara destek vermeyeceğini kabul eder. Kullanıcı, işbu maddeyi ihlali halinde 4.9. madde kapsamında sorumlu olacaktır.

SORUMLULUĞUN KISITLANMASI

 1. TTGV, İdeanest Platformu’nu “OLDUĞU GİBİ” sağlamakta olup, İdeanest Platformu’nun hatasız, kusursuz, mükemmel olduğu veya Kullanıcı’nın kendine özel ihtiyaçlarını tamamen karşılayacağı şeklinde bir iddia veya taahhütte bulunmamaktadır. TTGV, İdeanest Platformu ve İdeanest Platformu’na erişimi sağlayan sistemlerin işlerliği ve erişilebilirliğine ilişkin bir garanti vermemektedir. Kullanıcı, bakım-onarım, güncelleme yahut üçüncü taraf sistemlerinden kaynaklanabilecek sair nedenlerle İdeanest Platformu’na erişimin ve İdeanest Platformu’ndan yararlanılmasının muhtelif zamanlarda engellenebileceğini ya da kesilebileceğini kabul eder. TTGV, söz konusu engelleme veya kesintilerden hiçbir şekilde sorumlu değildir.
 2. TTGV, (i) Kullanıcılar’ın İdeanest Platformu’nu kullanması, yanlış kullanması, Sözleşme’de belirtilen taahhüt ve yükümlülüklerini yerine getirmemesi yahut diğer Kullanıcılar (Proje Sahibi ve/veya Bağışçı, veya Çözüm Ortağı ) yahut sair üçüncü kişiler arasındaki ilişki sebebiyle ortaya çıkacak doğrudan veya dolaylı zararlardan, her türlü kar kaybı, veri kaybı, iş kaybı, itibar kaybı, beklenen tasarrufun kaybı, işin kesintiye uğraması gibi her türlü maddi, manevi ve mali zararlardan, üçüncü bir tarafça yapılabilecek tazminat taleplerinden; (ii) tüm donanım, sistem yazılımı/diğer yazılımlar ve ağ ilişkili işlevden ve bu nedenle ortaya çıkacak arızalardan; (iii) iletişim ağı (network), internet bağlantısı, bağlantı hatalarından; (iv) İdeanest Platformu üzerinde gerçekleştirilecek her türlü değişiklik, güncelleme ve benzeri çalışmalardan; (v) voltaj dalgalanmalarından, batarya ve elektrik kesilmelerinden, virüs bulaşmasından ve benzeri çevresel faktörlerden doğacak zararlardan sorumlu değildir.
 3. İdeanest Platformu’na konu Projeler’in içeriği, geliştirilmesi, hayata geçirilmesi için gerekli izin ve lisansların alınması da dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere TTGV’nin hiçbir şekilde Proje ile ilgili bir sorumluluğu bulunmamaktadır. TTGV, İdeanest Platformu’na eklenen Projeler’in başarıya ulaşacağı ile ilgili herhangi bir taahhüt vermemektedir. TTGV, yalnızca Projeler’in Bağışçılar ve Çözüm Ortakları’na ulaşmasını sağlayan platformu sağlamaktadır. Kullanıcılar’ın kendi aralarındaki yahut üçüncü kişilerle ilişkilerinden hiçbir şekilde TTGV sorumlu değildir. TTGV, uygulanacak hukukun izin verdiği ölçüde, kar kaybı, şerefiye ve itibar kaybı dahil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın İdeanest Platformu’nun kullanımı neticesinde meydana gelen hiçbir doğrudan, dolaylı, özel, arızi, cezai zarardan sorumlu olmayacaktır. TTGV, işbu sözleşme kapsamında ticari elverişlilik, belli bir amaca veya kullanıma uygunluk veya ihlalin söz konusu olmamasına ilişkin olarak açık veya zımni herhangi bir taahhütte bulunmamaktadır.
 4. TTGV’nin kusuru neticesinde işbu Sözleşme kapsamında kullanıcı nezdinde doğabilecek her türlü zarardan sorumluluğu her halükarda 100 (yüz) TL ile sınırlı olacaktır.
 5. Kullanıcı, İdeanest Platformu üzerinden TTGV’nin kontrolünde olmayan başka internet sitelerine ve/veya portallara, dosyalara veya içeriklere link verilebileceğini ve bu tür linklerin, yöneldiği internet sitesini veya işleten kişisini desteklemek amacıyla veya internet sitesi veya içerdiği bilgilere yönelik herhangi bir türde bir beyan veya garanti niteliği taşımadığını, söz konusu linkler vasıtasıyla erişilen portallar, internet siteleri, dosyalar ve içerikler, hizmetler veya ürünler veya bunların içeriği hakkında TTGV’nin herhangi bir sorumluluğu olmadığını kabul ve beyan eder.
 6. Kullanıcı, İdeanest Platformu’na ve İdeanest Platformu üzerinden sunulan hizmet ve uygulamalaraerişim ve bunların kalitesinin büyük ölçüde ilgili İnternet Servis Sağlayıcısı’ndan temin edilen hizmetin kalitesine dayandığını ve söz konusu hizmet kalitesinden kaynaklı sorunlarda TTGV’nin herhangi bir sorumluluğunun bulunmadığını kabul eder.

SÖZLEŞME’NİN ASKIYA ALINMASI VE FESHİ

 1. Kullanıcı’nın işbu Sözleşme’de yer alan düzenlemelere İdeanest Platformu’nda beyan edilen sair kural ve şartlara uymaması, Kullanıcı’nın faaliyetlerinin hukuki, teknik ve bilgi güvenliği anlamında risk veya ihlal oluşturması ya da üçüncü kişilerin şahsi ve ticari haklarına halel getirici mahiyette olması halinde ya da herhangi bir neden göstermeksizin TTGV, Kullanıcı’nın İdeanest Platformu’nu kullanımını geçici veya sürekli olarak durdurabilir. Kullanıcı’nın işbu Sözleşme’ye aykırı davranması ve TTGV tarafından yapılan bildirime karşılık söz konusu aykırılığın giderilmemesi halinde ise işbu Sözleşme TTGV tarafından feshedilebilecektir. Kullanıcı’nın bu nedenle TTGV’den herhangi bir talebi söz konusu olamaz.
 2. TTGV dilediği zaman İdeanest Platformu’nu süreli veya süresiz olarak askıya alabilecek, sona erdirebilecektir.  

UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ

Bu Sözleşme ile ilgili olarak çıkabilecek bütün uyuşmazlıklarda öncelikle işbu sözleşme metninde yer alan hükümler, hüküm bulunmayan konularda ise Türkiye Cumhuriyeti Kanunları uygulanacaktır. İşbu Sözleşme’nin uygulanmasından veya İdeanest Platformu’nun kullanılmasından kaynaklanan her türlü hukuki sorunun çözümü için Ankara Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

Gizlilik Politikası

İşbu Gizlilik Politikası’nın amacı, Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı (“ TTGV”) tarafından sağlanmakta olan İdeanest Platformu’nu (“ İdeanest Platformu”) kullanan Proje Sahipleri ve Bağışçılar (tümü birlikte “ Kullanıcılar”) tarafından TTGV’ye sağlanan ve/veya İdeanest Platformu’nun kullanımı aşamasında Kullanıcılar’dan elde edilen kişisel verilerin kullanımına ilişkin koşul ve şartları tespit etmektir. İşbu Gizlilik Politikası’nda tanımlanmayan ifadelerin yorumlanmasında İdeanest Platformu Kullanıcı Sözleşmesi’ndeki tanımlar dikkate alınacaktır. Kullanıcı, İdeanest Platformu Kullanıcı Sözleşmesi’ni kabul etmesiyle birlikte işbu Gizlilik Politikası ile bağlı hale gelecektir.  

Kullanıcı, işbu Gizlilik Politikası ile kişisel verilerinin işlenmesine ilişkin olarak aydınlatılmış olduğunu ve kişisel verilerinin burada belirtilen şekilde kullanımına muvafakat ettiğini beyan eder.  

Hangi Veriler İşlenmektedir? 

İşbu başlık altında, TTGV tarafından sunulan İdeanest Platformu kapsamında işlenen ve Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“ Kanun”) uyarınca kişisel veri sayılan veri gruplarının hangileri olduğu sıralanmıştır. Aksi açıkça belirtilmedikçe, işbu Gizlilik Politikası kapsamında arz edilen hüküm ve koşullar kapsamında “ Kişisel Veri” ifadesi aşağıdaki veri grupları kapsamında yer alan bilgileri tanımlamaktadır.  

TTGV, Kullanıcı tarafından üyelik girişi esnasında dijital ortamda sağlanan aşağıdaki verileri toplamaktadır.  

Kullanıcılar, İdeanest Platformu üzerinden TTGV ile Kanun’da sayılan “özel nitelikli kişisel verilerini” de paylaşması halinde Kullanıcı bu durumda bahsi geçen verilerinin işbu Gizlilik Politikası’nda belirtilen kapsamda, belirtilen amaçlarla işlenmesine açıkça muvafakat etmektedir.  

TTGV, Kullanıcı’nın İdeanest Platformu’nu kullanımı hakkındaki bilgileri teknik bir iletişim dosyası olan çerezleri (Cookie) kullanarak elde edebilir. İdeanest Platformu üzerinde sunulmakta olan hizmetlere erişimin ve kullanım alışkanlıklarının tespit edilmesi için çerez yoluyla aşağıdaki veriler toplanmaktadır.

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 3 ve 7. maddesi dairesince, geri döndürülemeyecek şekilde anonim hale getirilen veriler, Kanun hükümleri uyarınca kişisel veri olarak kabul edilmeyecek ve bu verilere ilişkin işleme faaliyetleri işbu Gizlilik Politikası hükümleri ile bağlı olmaksızın gerçekleştirecektir. 

Veriler Hangi Amaçlarla Kullanılmaktadır? 

TTGV, Kullanıcı tarafından sağlanan kişisel verileri ve TTGV tarafından bu kişisel veriler kullanılarak üretilen yeni verileri aşağıdaki amaçlar doğrultusunda kullanılmaktadır:

TTGV tarafından sunulan hizmetlerden ilgili kişileri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi, TTGV tarafından yürütülen faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimleri tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi ile TTGV’nin stratejilerinin planlanması ve icrası amaçları kapsamında;

TTGV tarafından sunulan Platform’un ilgili kişilerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek ilgili kişilere önerilmesi ve tanıtılması için gerekli olan aktivitelerin planlanması ve icrası amaçları kapsamında;

Kanun’un 5 ve 8. maddeleri uyarınca ve/veya ilgili mevzuattaki istisnaların varlığı halinde, Kullanıcı’nın kişisel verileri TTGV tarafından Kullanıcı’dan ayrıca bir rıza almaksın işlenebilecek ve üçüncü kişilerle paylaşabilecektir. Bu durumların başlıcaları aşağıda belirtilmiştir:

TTGV, Kullanıcı’nın İdeanest Platformu’nu kullanımları hakkındaki bilgileri teknik bir iletişim dosyası olan analitik amaçlı kullanılan segmentasyon ve pazarlama amaçlı çerezler de dahil olmak üzere çerezleri (Cookie) kullanarak elde edebilir, bu kapsamda verileri işleyebilir ve üçüncü kişiler tarafından sunulan analiz hizmetleri kapsamında işlenmesi amacıyla sadece bu analiz hizmetlerinin gerektirdiği ölçüde kullanılması amacıyla üçüncü kişilere iletebilir. Bahsi geçen teknik iletişim dosyaları, ana bellekte saklanmak üzere İdeanest Platformu’nun, Kullanıcı’nın tarayıcısına (browser) gönderdiği küçük metin dosyalarıdır. Teknik iletişim dosyası bir web sitesi hakkında durum ve tercih ayarlarını saklayarak internetin kullanımını bu anlamda kolaylaştırır. Teknik iletişim dosyası, İdeanest Platformu’nu zamansal oranlamalı olarak kaç kişinin kullandığını, bir kişinin İdeanest Platformu’nu hangi amaçla, kaç kez ziyaret ettiği ve ne kadar kaldığı gibi Kullanıcı davranışlarının tespitine yönelik istatistiksel bilgileri elde etmek ve Kullanıcılar için özel tasarlanmış kullanıcı sayfalarından dinamik olarak reklam ve içerik üretilmesine yardımcı olmak üzere tasarlanmış olup, bu amaçlarla kullanılmaktadır. Teknik iletişim dosyası, ana bellekten başkaca herhangi bir kişisel veri almak için tasarlanmamıştır. Tarayıcıların pek çoğu başta teknik iletişim dosyasını kabul eder biçimde tasarlanmıştır, ancak kullanıcılar dilerse teknik iletişim dosyasının gelmemesi veya teknik iletişim dosyasının gönderildiğinde ikaz verilmesini sağlayacak biçimde tarayıcı ayarlarını her zaman için değiştirebilirler. 

Sistemle ilgili sorunların tanımlanması ve sorunların ivedilikle giderilebilmesi için, TTGV gereken hallerde Kullanıcılar’ın IP adresini tespit etmekte ve kullanmaktadır. IP adresleri, ayrıca sisteme giriş yetkilendirmeleri sağlamak, Kullanıcılar’ı genel bir şekilde tanımlamak ve kapsamlı demografik bilgi toplamak amacıyla da kullanılabilir.

Verilere Kimler Erişebilmektedir? 

TTGV, işbu Gizlilik Politikası kapsamındaki kişisel verileri ve bu kişisel verileri kullanılarak elde ettiği yeni verileri, işbu Gizlilik Politikası ile belirttiği amaçların gerçekleştirilebilmesi ve İdeanest Platformu Kullanıcı Sözleşmesi kapsamındaki yükümlülüklerini ifa ve ilgili hizmetlerin yerine getirilmesi amacıyla işbirliği içerisinde bulunduğu üçüncü kişilerle paylaşabilecektir. İdeanest Platformu’nda Kullanıcılar’a sunulan hizmetlerin yerine getirilmesi için Kullanıcılar’a ilişkin gerekli bilgiler (Bağışçı’nın kimliğinin Proje Sahibi’ne açıklanması vs.) diğer Kullanıcılar’a aktarılacaktır. TTGV aynı zamanda Kullanıcı’ya ait kişisel verileri işbu Gizlilik Politikası’nda belirtilen amaçlar ve Kanun’un 8. ve 9. maddeleri uyarınca kamu kurumlarına ve özel kişilere aktarabilecektir.

 

TTGV, yukarıda anılan amaçların yerine getirilmesi ile sınırlı olarak, barındırma hizmeti almak için kişisel verileri Kullanıcı’nın ikamet ettiği ülke dışında dünyanın herhangi bir yerinde bulunan sunucularına (sunucular kendisine, bağlı şirketlerine, alt yüklenicilerine veya dışkaynak hizmet sağlayıcılara ait olabilir) aktarma hakkına sahiptir.

Verileri Toplama Yöntemi ve Hukuki Sebebi

TTGV, Kullanıcı’nın sağladığı kişisel verileri işbu Gizlilik Politikası’nda belirtilen amaçlar doğrultusunda kullanmak üzere ve Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında çeşitli hukuki sebeplere dayanarak İdeanest Platformu üzerinden veya üçüncü taraflar aracılığıyla elektronik ortamda toplamaktadır.  

Verilere Erişim Hakkı ve Düzeltme Talepleri Hakkında 

Kullanıcı, TTGV’ye başvurarak kendisiyle ilgili; 

haklarına sahiptir.

Kullanıcı, yukarıda belirtilen taleplerini Cyberpark Cyberplaza B-Blok Kat 5-6 06800 Bilkent, Ankara adresine yazılı olarak iletebilecektir. TTGV, yukarıda yer alan talepler uyarınca, gerekçeli olumlu/olumsuz yanıtını  yazılı veya dijital ortamdan Kanun’da öngörülen şekilde en geç 30 (otuz) gün içerisinde iletecektir. Taleplere ilişkin gerekli işlemler için ücret alınmaması esastır. Bununla birlikte, işlemlerin bir maliyet gerektirmesi halinde, Kişisel Verilerin Korunması Kurulu tarafından, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 13. maddesine göre belirlenen tarife üzerinden ücret talep edilmesi mümkündür. 

Kullanıcı, işbu Gizlilik Politikası’na konu bilgilerinin tam, doğru ve güncel olduğunu, bu bilgilerde herhangi bir değişiklik olması halinde bunları derhal güncelleyeceğini taahhüt eder. Kullanıcı’nın güncel bilgileri sağlamamış olması halinde TTGV’in herhangi bir sorumluluğu olmayacaktır.

Kullanıcı, kişisel verisinin TTGV tarafından kullanılamaması ile sonuçlanacak bir talepte bulunması halinde TTGV’nin İdeanest Platformu ve İdeanest Platformu Kullanıcı Sözleşmesi’nde belirtilen hizmetlerden faydalanamayabileceğini kabul ile bu kapsamda doğacak her türlü sorumluluğun kendisine ait olacağını beyan eder.   

Kişisel Verilerin Saklama Süresi

TTGV, Kullanıcı tarafından sağlanan kişisel verileri, TTGV’nin ve Kullanıcı’nın İdeanest Platformu’dan faydalanabilmesi ve İdeanest Platformu’na konu hizmetlerin sağlanması için işbu Gizlilik Politikası ve İdeanest Platformu Kullanıcı Sözleşmesi’nde belirlenen ve İdeanest Platformu ve ilgili hizmetlerin mahiyetinden kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirilmesi amacıyla, hizmetlerin sağlandığı süre boyunca saklayacaktır. 

Buna ek olarak, TTGV, İdeanest Platformu Kullanıcı Sözleşmesi’nden doğabilecek herhangi bir uyuşmazlık durumunda, uyuşmazlık kapsamında gerekli savunmaların gerçekleştirilebilmesi amacıyla sınırlı olmak üzere ve ilgili mevzuat uyarınca belirlenen zamanaşımı süreleri boyunca kişisel verileri saklayabilecektir.  

Veri Güvenliğine İlişkin Önlemler ve Taahhütler

TTGV, ilgili mevzuatta belirlenen veya işbu Gizlilik Politikasında ifade edilen şartlarda, İdeanest Platformu üzerinden kendisine elektronik ortamda iletilen, 

taahhüt eder. 

TTGV, Kullanıcılar hakkında elde ettiği kişisel verileri bu işbu Gizlilik Politikası ve Kişisel Verilerin Korunması Kanunu hükümlerine aykırı olarak başkasına açıklayamaz ve işleme amacı dışında kullanamaz. 

İdeanest Platformu üzerinden başka site ve platformlara link verilmesi halinde, TTGV söz konusu site ve platformların gizlilik politikaları ve içeriklerine yönelik herhangi bir sorumluluk taşımamaktadır.

Gizlilik Politikası’ndaki Değişiklikler

TTGV, işbu Gizlilik Politikası hükümlerini dilediği zaman İdeanest Platformu üzerinden yayımlamak suretiyle değiştirebilir. TTGV’in değişiklik yaptığı Gizlilik Politikası hükümleri yayınlandığı tarihte yürürlük kazanır.